Spoločnosť Bostar Slovakia – Rastislav Staroščák, so sídlom Študentská 1439/2, Snina, 069 01, IČO: 33 67 15 75, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: S.r.o., vložka č.: 23899/P („Bostar“), chráni všetky spracovávané osobné údaje ako prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečie Vašich osobných údajov je pre Bostar prioritou.

Bostar je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) správcom Vašich osobných údajov, t. j. zhromažďuje, uchováva a využíva (aj inak spracováva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti (jednotlivé účely, pre ktoré sa osobné údaje spracúvajú, sú definované podrobnejšie nižšie).

Tieto Zásady spracovania osobných údajov sa vzťahujú na (i) spracovanie osobných údajov vykonávané Bostar počas Vášho používania týchto internetových stránok Bostar („Internetové stránky“), (ii) spracovanie osobných údajov zo strany Bostar počas plnenia zmlúv so zákazníkmi a obchodnými partnermi, (iii) spracovanie osobných údajov pri plnení právnych povinností Bostar a na (iv) spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov Bostar.

Zásady spracovania osobných údajov opisujú účely spracovania osobných údajov a spôsoby ich spracovania, informujú o jednotlivých kategóriách spracovávaných osobných údajov, ich prípadných príjemcoch, dobe uchovávania osobných údajov a o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spoločnosťou Bostar spracovávané na tieto účely:

 • Plnenie zmluvy (najmä plnenie zmlúv o spolupráci s obchodnými partnermi, kúpnych zmlúv so zákazníkmi a pod.);
 • Plnenie právnych povinností (najmä povinnosti v zmysle účtovnej a daňovej legislatívy, teda prenos osobných údajov orgánom finančnej správy; prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi);
 • Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb (Bostar môže zasielať obchodné oznámenia a ponúkať výrobky a služby prostredníctvom e-mailu, SMS, alebo telefónneho hovoru alebo prostredníctvom poštových doručovacích služieb);
 • Ochrana oprávneného záujmu správcu (ochrana práv a právom chránených záujmov Bostar, napríklad posudzovanie bonity zákazníka);
 • Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov (najmä v prípade Vášho záujmu o zamestnanie v Bostar alebo pri zadaní a následnej správe osobných údajov v rámci používateľských účtov na internetových stránkach).

Spracovávané osobné údaje

Bostar je oprávnená spracovávať nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracovania

Údaje dotknutých osôb Účely spracovania
Meno a priezvisko Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov
Kontaktná adresa Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu
E-mail Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov
Telefónne číslo Plnenie zmluvy, plnenie právnych povinností, zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb, ochrana oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov

 

Osobné údaje sú v Bostar spracovávané ako manuálne, tak automatizovane. K automatizovanému spracovaniu osobných údajov dochádza najmä na účely plnenia zmluvného vzťahu. Bostar je oprávnená zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek navštívite internetové stránky.

Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu

Ak udelíte Bostar súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania personalizovaných marketingových oznámení (v týchto prípadoch môže dochádzať aj k profilovaniu), beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a že možno súhlas kedykoľvek písomne alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v e-mailovej správe odvolať. Súhlas je poskytovaný do jeho odvolania. Neposkytnutie súhlasu nemá vplyv na plnenie zmluvy.

Príjemcovia osobných údajov

V spoločnosti Bostar sú Vaše osobné údaje sprístupnené iba oprávneným zamestnancom, alebo jednotlivým sprostredkovateľom osobných údajov zmluvne dohodnutým Bostar, prípadne ďalším prevádzkovateľom. Vždy však iba v miere nevyhnutnej na naplnenie jednotlivých účelov spracovania, a na základe zodpovedajúceho právneho titulu pre spracovanie osobných údajov. Bostar je v zákonom stanovených prípadoch oprávnená, resp. povinná, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom činným v trestnom konaní alebo ďalším orgánom verejnej moci.

Osobné údaje tretích osôb

Osobné údaje tretích osôb, čím sa rozumejú osobné údaje zamestnancov a zákazníkov obchodných partnerov Bostar a ďalších fyzických osôb podieľajúcich sa na spoluprácu s Bostar, popr. iné údaje, ktoré Bostar dostane od obchodného partnera v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy, budú spracované v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Tieto osobné údaje použije Bostar za účelom plnenia zmlúv s obchodnými partnermi. Obchodný partner týmto berie na vedomie, že Bostar bude spracovávať osobné údaje tretích osôb po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, ak také sú. Počas dlhšej doby budú potom uchovávané, ak vznikne v odôvodnenom prípade potreba uchovávať údaje v súvislosti s konkrétnym prípadom. Obchodný partner je povinný riadne poučiť o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Bostar svojich zamestnancov, zákazníkov a ďalšie fyzické osoby podieľajúce sa na strane obchodného partnera na spolupráci s Bostar.

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, počas ktorej je Bostar povinná ako prevádzkovateľ osobných údajov osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania, ktorému musí byť primeraná, alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania počas tu uvedenej doby:

Účel spracovania Doba uchovávania
Plnenie zmluvy po dobu trvania zmluvného vzťahu a po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu
Plnenie právnych povinností po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom
Zasielanie obchodných oznámení a ponuka výrobkov a služieb po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, prípadne do odvolania súhlasu so spracovaním, prípadne v súlade s platnou legislatívou *
Ochrana oprávneného záujmu správcu maximálne po dobu 3 rokov od doby počiatku spracovania údajov, ak nestanovia osobitné právne predpisy inak, alebo ak v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje dlhšie v súvislosti s konkrétnym prípadom
Vybavovanie požiadaviek zaslaných prostredníctvom elektronických formulárov po dobu nevyhnutnú na vybavenie príslušnej požiadavky alebo po dobu trvania príslušného používateľského účtu

 

* Bostar je oprávnená spracovávať Vašu e-mailovú adresu v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných výrobkov alebo služieb (napr. formou informačného bulletinu alebo newslettera) v prípade, že ste také zasielanie neodmietli.

Použitie cookies

Cookies sú obsahovo malé súbory vo Vašom prehliadači, ktoré slúžia na ukladanie a prijímanie identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na naše internetové stránky, a pomáhajú nám tak poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.

Používanie cookies nám umožní ponúknuť Vám tie služby a produkty, ktoré najlepšie zodpovedajú Vašim potrebám a záujmom. Cookies umožňujú zaznamenať informácie o Vašej návšteve našich internetových stránok a vďaka ich používaniu tak bude Vaša ďalšia návšteva ľahšia a rýchlejšia. Súbory cookies najmä:

 • slúžia na efektívnu navigáciu na internetovej stránke, na personalizáciu, ukladanie predvolieb a všeobecne na vylepšenie používateľského dojmu z internetovej stránky;
 • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny používateľ už v minulosti navštívil internetové stránky alebo či je novým návštevníkom;
 • napomáhajú zobrazovať na internetovej stránke reklamu prispôsobenú záujmom konkrétneho používateľa.

Bostar cookies používa v prípade, že navštívite naše internetové stránky, a to najčastejšie na prispôsobenie obsahu, anonymným štatistikám ohľadom návštevnosti, na výber relevantných reklám a na uľahčenie bezpečnejšieho prihlásenia.

Na našich Internetových stránkach používame dva druhy cookies:

 • Relačné cookies (session cookies): Tieto cookies sú dočasné. Ukladajú do súboru cookie Vášho prehliadača len do doby, než ukončíte prácu s prehliadačom. Tieto cookies sú pre riadnu funkčnosť internetových stránok alebo pridružených aplikácií nevyhnutné.
 • Permanentné cookies (persistent cookies): Tieto cookies môžeme využívať pre Vašu ľahšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich internetových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v súbore cookie Vášho prehliadača počas dlhšieho obdobia. Dĺžka toho obdobia závisí od zvoleného nastavenia internetového prehliadača. Permanentné cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve internetových stránok.

Súbory cookies môžete v nastaveniach svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých. Pokiaľ ale Bostar nepovolíte použitie cookies, niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali.

Nastavenie súkromia vo Vašom počítači, kde možno použitie cookies odmietnuť alebo zakázať, nájdete v menu príslušného internetového prehliadača. Nastavenia súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch nájdete na nasledujúcich internetových stránkach:

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

Práva dotknutých osôb

Ako subjekt údajov máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú a ktoré môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracovania osobných údajov, (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo na námietku, po ktorej bude spracovanie Vašich osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň máte možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/), u ktorého môžete uplatniť prípadnú sťažnosť.

 • Právo na prístup k osobným údajom: Ak chcete vedieť, či o Vás Bostar spracováva osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak tomu tak je, máte tiež právo získať prístup k Vašim osobným údajom. V prípade opakovanej žiadosti bude Bostar oprávnená za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok. O takomto postupe Vás budeme informovať (uvedené platí obdobne pre uplatňovanie nižšie uvedených práv).
 • Právo na opravu nepresných a nesprávnych osobných údajov: V prípade, že sa domnievate, že o Vás Bostar spracováva nepresné alebo nepravdivé osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu. Bostar opravu vykoná bez zbytočného odkladu, s ohľadom na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V prípade, že požiadate o výmaz, Bostar vymaže Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) to Bostar ukladá zákonná povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov: V prípade, že nemáte záujem na výmaze, ale iba na dočasnom obmedzení spracovania Vašich osobných údajov, môžete po Bostar požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: V prípade, že chcete, aby Bostar Vaše osobné údaje odovzdala tretiemu subjektu, môžete využiť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, Bostar Vašej žiadosti nebude môcť vyhovieť.
 • Právo namietať: Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na účely ochrany oprávnených záujmov Bostar. V prípade, že Bostar nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, spracovanie na základe Vašej námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte listom na adresu sídla Bostar alebo e-mailom na bostar@mail.t-com.sk.  Bostar si vyhradzuje právo primeraným spôsobom overiť identitu žiadateľa o predmetné práva. Tieto zásady spracovania osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018.